Език &
  BG /
  Език
  0
  Език &
  BG /
  Език
  •    

  Категории

  Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

  Информация относно дружеството, което обработва данните Ви

  Наименование  
  ЕИК/БУЛСТАТ  
  Седалище и адрес на управление  
  Телефон  
  E-mail  
  Уебсайт  
  Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД  
     
     

   

  Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

  Наименование  
  Седалище и адрес на управление
   
  Телефон  
  Уебсайт  

   

  "АБ Студио София" ЕООД (наричано по-долу за краткост "Администратор" или "Фирмата") осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

  Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

  Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на сайт и онлайн магазин abgroup.bg на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

  • Изрично получено съгласие от Вас като регистриран потребител на сайта;
  • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
  • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

  Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

  Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на функционирането на сайт и онлайн магазин abgroup.bg, включително за следните цели:

  • Създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на сайт/онлайн магазин;
  • Подобряване на представянето на публикациите в сайта;
  • Статистически цели за подобряване на сайта;
  • Защита на информационната сигурност;

  (2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

  • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • Ограничение на целите на обработване;
  • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
  • Точност и актуалност на данните;
  • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
  • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

  (3) При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

  • Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

   

  Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество 

  Чл. 3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като потребители на сайт и онлайн магазин за следните цели:

  • Регистрация и дейности като потребител/купувач в онлайн магазин

  За използване на сайт и онлайн магазин abgroup.bg Вие имате възможност да създавате профил, с който да бъдете идентифицирани като потребители от дружеството.

  Регистрацията и създаването на профил за използване на сайта не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил, като имате възможност да преглеждате съдържанието на сайта и да се информирате за предлаганите продукти и услуги.